Archive for the
‘Brak kategorii’ Category

Nieustannie rosnąca inflacja i związane z nią podwyżki cen towarów i usług sprawiły, że osoby z zaciągniętym kredytem znalazły się w niekorzystnej sytuacji. Prezydent podpisał 14 lipca 2022 r. ustawę o finansowaniu społecznościowym i pomocy, w której umieszczone zostały mechanizmy wsparcia przeznaczone dla osób spłacających zobowiązania mieszkaniowe. Wakacje kredytowe budzą ogromne zainteresowanie, ponieważ polegają na odroczeniu spłaty zobowiązania hipotecznego. Doradca finansowy z Torunia wyjaśnia mechanizm wspomnianego zjawiska.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Cały mechanizm polega na odroczeniu spłaty raty zobowiązania w czasie, bez konieczności podpisywania aneksu, a więc jeżeli skorzystamy z 2 miesięcy to okres spłaty zostanie o wspomnianą pulę przedłużony. W czasie trwania nie jest spłacany ani kapitał, ani odsetki – możliwe jest pobranie obciążenia w związku ze składką ubezpieczeniową. Aby skorzystać z wakacji kredyt musi być udzielony w złotówkach, a także dotyczą one wyłącznie jednego zobowiązania. Najważniejszym ograniczeniem jest to, że finansowanie musi zostać przeznaczone na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, dlatego mechanizm nie uwzględnia kredytów, które zostały zaciągnięte na zakup nieruchomości pod wynajem.

Ważne terminy

Wakacje kredytowe mogą obejmować łącznie 8 rat, które rozłożone zostały w narzuconych odgórnie terminach. Jak się prezentują?

  • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku przysługują dwie raty,
  • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku przysługują dwie raty,
  • w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku przysługuje jedna rata w każdym kwartale.

Jak złożyć wniosek?

Proces nie uruchamia się automatycznie, dlatego każdy zainteresowany wakacjami kredytowymi musi złożyć stosowny wniosek w swoim banku – w postaci elektronicznej lub papierowej. Wniosek należy złożyć najpóźniej przed dniem odraczanej płatności. Środki, które zostałyby przeznaczone na ratę można wykorzystać na spłatę innych zobowiązań lub przeznaczyć na inne cele związane z nieruchomością.

Przygotowane przez rząd gwarancje mają umożliwić zaciągnięcie kredytu hipotecznego tym osobom, które nie dysponują wystarczającą ilością środków na pokrycie wkładu własnego oraz zakup wymarzonego M dla siebie i swojej rodziny. Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest program Mieszkanie bez wkładu własnego oraz jakie wymagania należy spełnić, aby z niego skorzystać.

Nowy program właśnie ruszył

Rządowe rozwiązanie przygotowane w ramach Polskiego Ładu weszło w życie 27 maja 2022 r. Program Mieszkanie bez wkładu własnego został stworzony z myślą o tych Polakach, którzy mogą pozwolić sobie na regularne spłacanie kredytu, jednak dużą przeszkodą jest dla nich sfinansowanie wkładu własnego. Dopłaty do zaciągniętego zobowiązania mogą wynosić do 20% tej kwoty, jednak nie będą przekraczały 100 000 zł. Bank Gospodarstwa Krajowego ma udzielać pomocy przez najbliższych 15 lat.

Od czego uzależniona jest wielkość dopłat?

Najkorzystniejsze warunki uzyskają te osoby, które posiadają potomstwo. Dopłaty mają się systematycznie zwiększać wraz z pojawianiem się w rodzinie kolejnych dzieci. W przypadku przyjścia na świat drugiej pociechy można otrzymać 20 000 zł w formie nadpłaty kredytu. Trzecie i kolejne dziecko gwarantuje dofinansowanie w wysokości po 60 000 zł, przy czym dopłata nie może przekroczyć kwoty całości zadłużenia.

Mieszkanie bez wkładu własnego – jakie są warunki programu?

Aby skorzystać z rządowej gwarancji, musimy spełnić warunek limitu ceny. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela pomocy wyłącznie do kwoty 100 000 zł. Granica ta dotyczy również przeliczenia na metr kwadratowy mieszkania, co może stanowić utrudnienie przy aktualnie wysokich cenach nieruchomości – szczególnie na rynku pierwotnym oraz w miastach wojewódzkich. Pamiętajmy również, że jako wnioskujący o udzielenie preferencyjnego kredytu nie możemy być właścicielami nieruchomości, chyba że mamy dwoje lub więcej dzieci.

Jak skorzystać z pomocy?

Jeśli zakwalifikowaliśmy się do rządowych gwarancji, możemy złożyć wniosek kredytowy do tego banku, który ma podpisaną umowę z BGK i bierze udział w programie. Lista podmiotów udostępniona jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce dotyczącej projektu Mieszkanie bez wkładu własnego.

Należysz do grona osób, które zostały dotknięte szeregiem podwyżek stóp procentowych? Martwisz się konsekwencjami ich dalszego wzrostu? Resort finansów przygotował rozwiązania dla osób zmagających się z właśnie takimi problemami. Rządowy plan pomocy dla kredytobiorców zakłada możliwość zawieszenia spłat rat na cztery miesiące zarówno w 2022 r., jak i 2023 r. Poza propozycją ośmiu miesięcy bez uiszczania zobowiązania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rząd przygotował również fundusz wsparcia oraz zaplanował nowy wskaźnik oprocentowania, który ma zastąpić WIBOR.

Wakacje kredytowe – czym są i kto może się o nie starać?

W częściowym zniesieniu skutków podwyżek stóp procentowych ma pomóc odroczenie spłaty czterech rat zobowiązania w bieżącym i kolejnym roku. Zawieszenie płatności nie wiąże się z dodatkowymi odsetkami, jednak musimy mieć świadomość, że wydłuży okres kredytowania. Choć nadal jesteśmy zobowiązani do uregulowania płatności, zostaje ona odsunięta w czasie, co pozwala na zgromadzenie środków pieniężnych.

Taka poduszka finansowa jest przydatna w utrzymaniu płynności w razie wystąpienia przejściowych kłopotów. Może stanowić zabezpieczenie na rzecz spłaty wyższych rat w przyszłości czy w razie pojawienia się nieoczekiwanej sytuacji w życiu, np. choroby lub utraty pracy. O skorzystanie z ustawowej pomocy ubiegać się może każdy, kto spłaca kredyt hipoteczny w złotówkach.

Fundusz wsparcia kredytobiorców

Osoby zadłużone, które nie są w stanie spłacać rat zobowiązania, mogą otrzymać rządowe wsparcie finansowe na ten cel. Pomoc w wysokości od 1500 zł do 2000 zł miesięcznie jest udzielana na okres maksymalnie 36 miesięcy, przy czym nie może przekroczyć 72000 zł. By skorzystać z rządowego funduszu, należy spełniać co najmniej jeden z wymienionych warunków:

 • jeden z zadłużonych posiada status osoby bezrobotnej;
 • koszty obsługi zobowiązania przekraczają 50% osiąganych dochodów miesięcznych;
 • miesięczny dochód, pomniejszony o koszty raty, nie przekracza 1552 zł (gospodarstwo jednoosobowe) bądź 1200 zł na osobę (gospodarstwo wieloosobowe).

Nowy wskaźnik referencyjny

Przygotowany plan pomocy osobom zadłużonym obejmuje również przejście z aktualnie obowiązującego WIBOR-u na inny wskaźnik do wyliczania oprocentowania kredytu. Rząd wskazuje, iż zastosowanie odmiennego indeksu będzie oznaczało spadek wysokości rat zobowiązania.

Chcąc uzyskać kredyt hipoteczny, należy dopełnić wielu formalność. Bank weryfikuje bowiem wniosek kredytowy na podstawie szeregu kryteriów. Zanim podejmie ostateczną decyzję o udzieleniu kredytu lub odmowie, bada zdolność kredytową klienta, przeprowadza analizę jego historii kredytowej oraz wymaga wniesienia wkładu własnego. Jakie dodatkowe wymagania należy spełnić?

Wymagania względem kredytobiorców

Kredyt hipoteczny to wieloletnie i wysokie zobowiązanie. Nie każda osoba składająca wniosek będzie miała szansę go uzyskać. Kredytobiorca musi bowiem posiadać odpowiednią zdolność kredytową, czyli pewność, że zobowiązanie kredytowe zostanie spłacone terminowo wraz z odsetkami i innymi opłatami. Zadaniem banku jest weryfikacja miesięcznych dochodów klienta oraz ustalenie, czy są one wystarczające nie tylko na pokrycie raty kredytu, ale także wszystkich innych kosztów, regularnie przez niego ponoszonych.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego zależy również od wiarygodności klienta, którą weryfikuje się w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Bank sprawdzi całą historię kredytową, a zwłaszcza terminowe spłacanie zobowiązań finansowych.

Wymóg wkładu własnego

Kredyt hipoteczny mogą uzyskać wyłącznie klienci, którzy posiadają odpowiednio wysoki wkład własny. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego powinien on wynosić 20 procent wartości kupowanego domu lub mieszkania. Na rynku istnieje jednak kilka banków, które udzielają kredytów na 10% wkładu.

Wkład własny ma najczęściej formę gotówki, choć bank może również uwzględnić wartość działki posiadanej przez klienta (w sytuacji ubiegania się o kredyt na budowę domu) lub innej nieruchomości, której klient jest właścicielem.

Kredyt hipoteczny – niezbędne dokumenty

Kompletny wniosek kredytowy składa się z dokumentów:

 • tożsamości – dowód osobisty i inny dokument ze zdjęciem,
 • finansowych (dochodowych) – zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciąg z konta bankowego, wcześniej zawierane umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, PIT za ostatni rozliczony rok podatkowy oraz księgi przychodów i rozchodów (w zależności od uzyskiwanego dochodu bank wymaga różnych dokumentów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) i inne,
 • związanych z przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego, czyli kupowaną nieruchomością – wyciąg z księgi wieczystej, umowa przedwstępna zakupu, potwierdzenie własności nieruchomości przez sprzedającego, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i inne.

Bank rozpatruje wyłącznie kompletny wniosek kredytowy. Wydaje ostateczną decyzję po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów i załączników.

Banki weryfikują wniosek o kredyt hipoteczny ze szczególną uwagą. Uwzględniają szereg czynników dotyczących samej nieruchomości, jak również wnioskodawcy, a w tym jego sytuację rodzinną, osiągane dochody, bieżące wydatki, obsługiwane zobowiązania i wiele innych. Oto 6 głównych powodów odmowy kredytu hipotecznego.

1. Brak zdolności kredytowej. Bank uzna, że kredytobiorca nie będzie w stanie obsługiwać miesięcznej raty kredytowej na podstawie udokumentowanych zbyt niskich i niepewnych dochodów lub wysokich wydatków. Analitycy weryfikują zarówno koszty wynikające z obsługi bieżących zobowiązań finansowych, jak i obciążenia związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Co więcej, bank może w ogóle nie uznać dodatkowych dochodów, takich jak prowizja czy premia.

2. Niekorzystne raporty BIK. Biuro Informacji Kredytowej monitoruje historię kredytową wnioskodawcy z ostatnich pięciu lat, uwzględniając zaległości w regulowanych zobowiązaniach. Na podstawie analizy powstaje tzw. scoring, czyli ocena punktowa od 0 do 100. Im lepsza historia kredytowa, tym wyższa ocena punktowa.

3. Wartość nieruchomości nie odzwierciedla wartości rynkowej. Może się zdarzyć, że na podstawie przeprowadzonej wyceny bank uzna wartość nieruchomości za zbyt niską. Oszacowanie wykonuje we własnym zakresie lub bazuje na wycenie przeprowadzonej przez rzeczoznawcę.

4. Niestały dochód z umowy o dzieło lub zlecenie. Dochód otrzymywany na podstawie umowy cywilnoprawnej powinien być stały – uzyskiwany od co najmniej 6 lub 12 miesięcy, a przerwy nie mogą przekraczać 2-3 miesięcy. Bank bierze także pod uwagę wysokość kosztów uzyskania przychodu.

5. Niewiarygodny pracodawca. Nawet, gdy wnioskodawca zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, bank ocenia także jego pracodawcę. Uwzględnia okres działania firmy, branżę oraz obecność w Rejestrze Dłużników BIG i Krajowym Rejestrze Długów.

6. Niestabilna sytuacja finansowa w działalności gospodarczej – wykazywanie straty przez kilka miesięcy z rzędu lub rozliczanie straty z poprzednich lat w kolejnych okresach.

Decydując się zarówno na kredyt hipoteczny, jak i gotówkowy, stoimy przed wyborem oprocentowania – stałe czy zmienne? A to wszystko za sprawą rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Zobowiązała banki, aby do końca 2020 roku wzbogaciły swoją ofertę o kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem. Klienci mogą więc zdecydować się na płacenie co miesiąc stałej raty lub zaryzykować i liczyć się z jej wzrostem bądź oczekiwać spadku.

Czym się różni oprocentowanie stałe i zmienne?

Stałe oprocentowanie oznacza, że rata kredytu nie ulegnie zmianie. Pozostaje obojętna nawet na wahania stóp procentowych. Tę kwestię regulują zapisy umowy kredytowej, która opiewa na konkretną, stałą stopę bazową. Z tego rozwiązania korzystają klienci, którzy cenią sobie stabilność oraz planują swój budżet z kilkuletnim wyprzedzeniem. Mają pewność, że wysokość raty po uwzględnieniu odsetek nie zmieni się przez określony w umowie czas.

Jednak większość kredytów oferowanych przez banki cechuje się zmienną stopą procentową. Wiąże się ona z korektą raty w sytuacji, gdy Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się zmienić wysokość stóp procentowych. Kredytobiorca musi więc liczyć się zarówno ze spadkiem, jak i wzrostem kosztów kredytu. Zmienne oprocentowanie kształtują dwa parametry: stawka WIBOR(R), której wartość ulega wahaniom w trakcie spłaty kredytu oraz marża doliczana przez bank do stawki WIBOR(R). Obliczana jest indywidualnie dla każdego klienta na podstawie np. kwoty kredytu.

Kredyt hipoteczny – jakie oprocentowanie wybrać?

Stałe oprocentowanie minimalizuje ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych. Nie musimy więc na bieżąco śledzić decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Finansowanie gwarantujące stałą stawkę bazową nie cieszy się jednak dużą popularnością wśród kredytobiorców. Co więcej, banki, które proponują swoim klientom kredyt hipoteczny, oferują stałe oprocentowanie jedynie przez określony czas. Zwykle wynosi on 5 lat.

W przypadku kredytu ze zmiennym oprocentowaniem klienci banku muszą liczyć się ze wzrostem lub spadkiem miesięcznej raty. W praktyce wybór oprocentowania zależy od aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz indywidualnych preferencji kredytobiorcy.

Doradca kredytowy posiada szeroką wiedzę na temat aktualnych opcji kredytowych. Jego rolą jest pomoc w wyborze najbardziej korzystnej oferty – dostosowanej do potrzeb oraz możliwości finansowych klienta.

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami od 2017 roku doradcą finansowym może zostać wyłącznie osoba, która uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Co więcej, musi zostać zarejestrowana w rejestrze doradców. Jest także zobowiązana do opłacania ustalonej składki.

W czym może pomóc doradca kredytowy?

Po uzyskaniu od klienta informacji na temat wysokości jego zarobków, źródeł dochodów, miesięcznych wydatków oraz celu kredytu doradca zajmuje się poszukiwaniem optymalnych propozycji kredytowych. Wskazuje aktualne produkty bankowe oraz wyjaśnia warunki ich udzielania. Informuje także o cenach rynkowych. Pomaga skompletować niezbędne dokumenty oraz wypełnić formularze na drukach bankowych

Wykorzystując swoje zawodowe doświadczenie, doradca kredytowy wspiera klienta w prowadzeniu negocjacji z bankiem. Tłumaczy zapisy zawarte w umowie oraz nie dopuszcza do pojawienia się w niej kosztownych kruczków prawnych.

Doradca niejednokrotnie współpracuje z notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi czy towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu klient może uzyskać korzystniejsze warunki umowy.

Kiedy warto skorzystać z usług doradcy kredytowego?

 • nie posiadasz wystarczającej wiedzy na temat produktów bankowych;
 • chcesz zawrzeć najkorzystniejszą ofertę na rynku;
 • potrzebujesz pomocy w spełnieniu wszystkich formalności;
 • chcesz zaoszczędzić swój czasu i uniknąć nietrafionych zapytań kredytowych w bankach, co może negatywnie wpłynąć na scoring BIK;
 • potrzebujesz szczegółowych informacji na temat aktualnych opcji kredytowych oraz warunków umowy;
 • nie posiadasz zdolności kredytowej i chcesz ułożyć sobie plan do uzyskania kredytu.

Darmowa współpraca z doradcą kredytowym? Teraz to możliwe!

Współpraca z naszą firmą jest dla klientów zupełnie darmowa, ponieważ wynagrodzenie eksperta finansowego pokrywa bank. Ponadto gwarantujemy bezstronność przy wyborze najlepszej oferty kredytu hipotecznego, gotówkowego lub dla firm. Dzięki bogatemu doświadczeniu branżowemu zapewniamy kompleksową i indywidualną obsługę klienta.