Skip to content

Polityka prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, rozmowy telefonicznej z nami, kontaktu
mailowego oraz wypełniając formularz kontaktowy, powierzasz nam przetwarzanie swoich
danych osobowych. Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: Jakub Staszkiewicz Finance
ul. Spółdzielcza 10, 87-630 Skępe, NIP:4660404958, REGON: 361767242. W razie pytań i
wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail:
ekspert@jakubstaszkiewicz.pl lub listownie na adres firmy. Administrator zapewnia ochronę
powierzanych mu danych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Przetwarzane dane
1. Przetwarzamy następujące dane osobowe:
2. Imię
3. Nazwisko
4. Adres zamieszkania / prowadzenia działalności
5. Nazwa firmy
6. Adres poczty elektronicznej
7. Nr telefonu kontaktowego
8. NIP

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celu wykonania umowy
lub podjęcia działań przed jej finalizacją oraz celach statystycznych i marketingowych, jak
również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych.
4. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia
umowy.
5. Czas przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 6 lat od dnia
realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba,
że przepisy prawa stanowią inaczej.

6. Odbiorcy danych osobowych

1. Podmioty obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne lub
udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
2. Podmioty świadczącym pomoc prawną;
3. podmioty prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu prowadzenia
korespondencji).
4. Eksperci kredytowi w sprzedaży produktów hipotecznych banków (np. oferowanie
klientom  finansowania zakupu nieruchomości).

7. Prawa osoby, której dane dotyczą
Masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych
3. żądania usunięcia swoich danych osobowych
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
6. żądania przenoszenia danych osobowych
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
8. Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym
momencie, jednak nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
9. Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00
10. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
Nasza skrzynka mailowa oraz zbierane przez nas dane statystyczne znajdują się na
serwerach: nazwa.pl
11. Zmiany w polityce prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej
chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji
na stronie: www.jakubstaszkiewicz.pl